Za čistiju I zdraviju Srbiju

Medicinski otpad je hetorogena mešavina komunalnog, infektivnog, farmaceutskog, patoanatomskog, hemijskog, citotoksičnog otpada, oštrih predmeta i slomljenih stakala, razne ambalaže i labaratorijskog otpada. Upravljanje medicinskim otpadom, odnosno njegovim pravilnim zbrinjavanjem, predstavlja važnu kariku u zaštiti životne i radne sredine.

Ukoliko je Vaša delatnost pružanje zdravstvenih usluga u obavezi ste da propisno zbrinjavate medicinski otpad koji spada u kategoriju opasnog otpada i primenjujete odredbe Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o zaštiti životne sredine. Zbrinjavanje medicinskog otpada nije usmereno isključivo na zaštitu životne sredine, već je usmereno i na očuvanje zdravlja zaposlenih i pacijenata u zdravstvenoj ustanovi, jer mehanizam zbrinjavanja odnosno toka medicinskog otpada je prvenstveno usmeren na zdravstvene radnike.

Zdravstvene institucije u Srbiji, godišnje proizvedu više od 48.000 tona otpada, od čega se 9.600 tona može smatrati opasnim medicinskim otpadom. Prema podacima Nacionalne strategije za upravljanje otpadom, čak 62 % privremenih skladišta opasnog otpada u Srbiji ne zadovoljava propisane uslove za njegovo bezbedno odlaganje. Stepen opasnosti najbolje ilustruju podaci Svetske zdravstvene organizacije (SZO) po kojima je zbog nebezbednog zbrinjavanja medicinskog otpada došlo do: 21 miliona infekcija virusom hepatitisa B (HBV) ili 32% svih novih slučajeva, 2 miliona infekcija virusum hepatitisa C (HCV) ili 40% svih novih infekcija, 260.000 infekcija HIV-om ili 5% svih novih infekcija. Po izveštaju iz 2010 godine vidi se da preko 80% zdravstvenih radnika je izloženo nekim od uzročnika infektivnih bolesti, kojima su izloženi upravo na radnom mestu.

Upravljanje medicinskim otpadom predstavlja neophodnost za moderno i uspešno poslovanje Vaše kompanije, ali i Zakonsku obavezu kao proizvođača odnosno generatora medicinskog otpada. Prednosti upravljanja otpadom nisu samo ekološke već daju Vašoj kompaniji priliku za uvećanje efikasnosti i smanjenje troškova, ali i da Vas prikažu kao društveno odgovornu kompaniju koja brine o kvalitetu svojih usluga i proizvoda, svojim klijentima i naravno životnoj sredini.

Medicinski otpad predstavlja izrazito osetljiv tok otpada i neophodno je da svi proizvođači ove katogorije otpada odgovorno njome upravljaju, kako ustanove u državnom sektoru, tako i one u privatnom sektoru zdravstvene zaštite. Svi mi dužni smo da obezbedimo da se otpadom upravlja na način kojim se na najmanju moguću meru svodi njegov negativan i štetan uticaj na životnu sredinu. To je naša profesionalna i moralna odgovornost.

Uz stručnost i iskustvo, a sa raspoloživim kapacitetima naše kompanije, Vaša organizacija može objediniti usluge konsaltinga, menađžmenta i organizacije upravljanja medicinskim otpadom, misiju edukacije pojedinaca i podizanje svesti zajednice o životnoj sredini, podići kvalitet bezbednost i zdravlje na radu, a sve u cilju zaštite životne sredine, odnosno:

“ZA ČISTIJU I ZDRAVIJU SRBIJU”