Usluge

PRIKUPLJANJE, TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I TRETMAN MEDICINSKOG OTPADA

Sakupljanje neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije se vrši u skladu sa Zakonskim regulativama i na adekvatan način,a uz saglasnost lokalnih samouprava (grada ili opštine) na čijoj se teritoriji vrši sakupljanje navedenog otpada ili na osnovu ugovora koje je operater kompanija „Medical wave“ d.o.o. Beograd sklopilo sa licem ili privrednim društvom koje poseduje otpad ili ga generiše. Prilikom preuzimanja otpada obe strane su dužne da popune i overe odgovarajući formular o kretanju otpada koji je zakonom propisan i isti čuva 2 godine. Obaveza naše kompanije je da sakupljen opasni ili neopasni otpad predamo daljim operaterima koji imaju dozvolu nadležnog organa za skladištenje ili tretman istog otpada.

Naša kompanija se bavi transportom neopasnog i opasnog otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpada, NEOPASAN ("Službeni glasnik RS" br.36/09 i 88/10), OPASAN ("Službeni glasnik RS" br.36/09 i 88/10). Transport se obavlja drumskim saobraćajem sa adekvatno opremljenim vozilima i obučenim licima na naćin da se spreči rasipanje ili ispadanje otpada prilikom utovara, istovara ili transporta, kako bi se sprečilo zagađivanje vazduha, vode, zemljišta i životne sredine.

Za transport opasnog otpada postoje posebni propisi kojima se bliže propisuju uslovi i način obavljanja prevoza opasnih materija u drumskom saobračaju i nadzor nad obavljanjem prevoza na teritoriji Republike Srbije. Transport opasnog otpada, obuhvata pakovanje, predaju opasnog otpada na prevoz, vršenje prevoza, isporuka opasnog otpada, mere koje se moraju preduzeti u pripremi opasnog otpada za prevoz pri pakovanju, utovaru, istovaru, vaganju, utakanju, pretakanju, istakanju i drugim usputnim manipulacijama sa opasnim otpadom kao i primopredaja transportnih srestava.

Transport se vrši na način da ne dovede u opasnost život i zdravlje ljudi, životinja i da ne ugrozi na bilo koji način životnu sredinu. Obezbeđuju se i preduzimaju se mere zaštite od udesa i druge mere u skladu sa zakonom. Vozila su atestirana i sa obučenim osobljem u skladu sa Zakonom. Dokumenti o kretanju otpada se čuvaju trajno.

SKLADIŠTENJE

Privremeno skladištenje i manipulacija opasnog otpada se vrši pod svim važećim standardima EU i Zakonskim regulativama republike Srbije. Skladište je posebno opremljeno za vršenje ove delatnosti.

TRETMAN

Kompanija "Medical Wave" vrši tretman infektivnog medicinskog otpada najsavremenijom tehnologijom tretmana, koja spada u vlažnu toplotnu sterilizaciju. Ova tehnologija tretira otpad stepena bakterijske kontaminacije od 1012 c.f.u (triliuna mikroorganizama) i steriliše ga u komunalni otpad koji ima normalnu bakterijsku kontaminaciju od 102 - 103 c.f.u. Ova tehnologija nudi garantovano potpuno uništenje svih mogućih mikroorganizama na bilo kojem stanju kontaminacije za manje od pola sata.

Karakteristike obrađenog otpada su:

Sterilisan: sterilizacija se dostiže uvek bez obzira na stupanj bakterijske kontaminacije.
Suv: mogućnost obrade otpada s visokim udelom vlage i 70% prosečno smanjenje zapremine.
Bez neugodnih mirisa: 30% prosečno smanjenje mase, ekvivalentno vlazi prisutnoj u otpadu.
Fino usitnjen: izlazni proizvod je suv, stabilan, bez oštrih delova i pogodan za prevoz, može se skladištiti u vrećama za komunalni otpad i postupati s njime kao s komunalnim otpadom.
Visoke kalorijske vrednosti: proizvod je inertan i može se njime rukovati bez ikakvog rizika.
Uređaj koji se koristi je u skladu sa standardom "UNI 10384 1A-Sterilizacijski sistem i procesi" koji zahteva EU. Uređaj takođe poseduje implementirane patentirane tehnologije koje mu omogućuju kvalitetan i siguran tretman infektivnog otpada.

Obrađen otpad, kao i tehnologija tretmena otpada nemaju uticaja na životnu sredinu, zato je vodeće u ovoj oblasti u svetu.

ISPRAVAN POSTUPAK ZBRINJAVANJA MEDICINSKOG INFEKTIVNOG OTPADA:

NAJAVA KRETANJA OTPADA NADLEŽNOM DRŽAVNOM ORGANU,
PRAVILNO POPUNJAVANJE DOKUMENTA (OBRASCA) O KRETANJU OPASNOG OTPADA KOJI SADRŽI:
INFORMACIJU O OTPADU (INDEKSNI BROJ), KOLIČINU PREUZETOG OPASNOG OTPADA, KARAKTERIZACIJU OTPADA, ITD.
PODATKE O GENERATORU (PROIZVOĐAČU) OTPADA,
PODATKE O OPERATERU KOJI VRŠI SAKUPLJANJE I TRANSPORTER OTPADA, KAO I PODACI O DOZVOLI ZA SAKUPLJANJE I TRANSPORT OTPADA U SKLADU SA ADR-OM,
PODATKE O OPERATERU KOJI VRŠI DELATNOST SKLADISTENJA ILI TRETMANA OTPADA, KAO I PODACI O DOZVOLI ZA SKLADIŠTENJA I TRETMANA OVE VRSTE OTPADA.
GENERATOR I OPERATERI KOJI VRŠE ZBRINJAVANJE INFEKTIVNOG OTPADA SU U OBAVEZI DA GODIŠNJE IZVEŠTAVAJU AGENCIJU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE DO 31. MARTA ZA PREDHODNU GODINU!