Patonatomski otpad

006d
  • Prepoznatljivi delovi tkiva, organi, delovi tela, ljudski fetusi, krv i telesne tečnosti.
  • Po zatvaranju odgovarajuće ambalaže mora se privremeno skladištiti u rashladnim uređajima do predaje istog odgovornim licima za transport ili do tretmana.

ODVAJANJE:

  • Sav otpad se stavlja u higijenske kante/korpe sa umetnutom braon kesom. kese se pune najviše do 2/3 radi vezivanja.
deer_organs
hb2
human-body