Plan upravljanja medicinskim otpad

Upravljanje medicinskim otpadom mora biti u skladu sa ostalim relevantnim zakonima koji se odnose na upravljanje otpadom generalno, efekte na javno zdravlje i životnu sredinu, kvalitet vazduha, prevenciju i kontrolu infektivnih bolesti i upravljanje radioaktivnim materijalima. Naši zakoni su zasnovani na međunarodnim sporazumima (Bazelska konvencija) i osnovnim principima adekvatnog upravljanja otpadom.

Dajemo pregled najznačajnijih propisa Evropske Unije vezanih za upravljanje medicinskim otpadom:

 • Direktiva Saveta 75/442/EEC o otpadu (okvirna direktiva)
 • Direktiva Saveta 99/31/EC o deponijama otpada
 • Direktiva Saveta 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu
 • Uredba Saveta 259/93/EEC o nadzoru i kontroli prenosa otpada unutar, u i van EZ
 • Uredba 2150/2002 Parlamenta i Saveta o statistici otpada
 • Direktiva 96/61/EEC o integralnoj prevenciji i kontroli zagađenja
 • Direktiva 97/11/EC o proceni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu kojom se menja i dopunjuje Direktiva 87/337/EEC
 • Direktiva 2001/42/EC o proceni uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu
 • Bazelska konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovog odlaganja (1989)
 • Direktiva 91/689/EEC o opasnom otpadu
 • Direktiva Saveta 2000/76/EC o spaljivanju otpada
 • Direktiva 94/67/EC o insineraciji opasnog otpada
 • Direktiva 89/369/EEC o redukciji zagađenja iz novih gradskih postrojenja za spaljivanje otpada i Direktiva 89/429/EEC o redukciji zagađenja iz postojećih gradskih postrojenja za spaljivanje otpada

 Po Zakonu o upravljanju otpadom i Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom, svaka zdravstvena ustanova, uključujući privatnu praksu, koja generiše medicinski otpad je dužna da sprovodi zakonske obaveze:

Izrada i sporovođenje plana upravljanja medicinskim otadom

 • Određivanje odgovornog lica za upravljanje medicinskim otpadom
 • Pridržavanje načela upravljanja otpadom
 • Sakupljanje, skladišćenje, transport, tretman i definitivno odlaganje u životnu sredinu
 • Izrada Uverenja o karakteru otpada
 • Vođenje evidencije o opasnom otpadu
 • Korišćenje sertifikovane ambalaže i potrošnog materijala
 • Korišćenje ADR vozila za transport otpada
 • Izveštavanje nadležnih državnih službi
 • Obuka osoblja za bezbedan rad

Napominjemo da po kaznenim odredbama Zakona o upravljanja otpadom (Sl. glasnik RS, broj 78/10), kazne za pravna lica iznose 3.000.000 dinara!

Usluge “Medical Wave” d.o.o. Vam omogućavaju da Vaša zdravstvena ustanova lako prebrodi ove izazove. Naše usluge obuhvataju tehničke, konsultantske, naučne i menadžerske mehanizme u izradi najboljeg rešenja u upravljanju medicinskim otpadom, usklađene sa domaćom i međunarodnom zakonskom regulativom kao i sa dobrom praksom. Kao Vaša konsultantska kuća prihvatamo izazov upravljanja i zbrinjavanja medicinskog otpada u Vašoj zdravstvenoj ustanovi.

Naši stručni saradnici će za Vašu zdravstvenu ustanovu izraditi plan upravljanja medicinskim otpadom i obučiti Vaše osoblje za sprovođenje plana:

 

Pravilno sakupljanje i odvajanje (segregaciju) otpada na mestu nastanka

 • Propisno pakovanje i obeležavanje otpada
 • Merenje otpada
 • Privremeno skladišćenje i čuvanje otpada
 • Vođenje evidencije i izveštavanje nadležnih službi

 

Planovi upravljanja medicinskim otpadom

Upravljanje medicinskim otpadom je skup mera koje obuhvataju sakupljanje, razvrstavanje, pakovanje, obeležavanje, skladištenje, transport, tretman ili bezbedno odlaganje medicinskog otpada. Postupak obaveze i način upravljanja  medicinskim otpadom (farmaceutskim, citotoksičnim, infektivnim, hemijskim i dtugim otpadom ) iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita propisuje Zakon o upravljanju otpadom „Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 kao i Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom „Sl. glasnik RS“, br. 78/10.

Na osnovu člana 4 Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom „Sl. glasnik RS“, br. 78/10 svi objekti u kojima se obavlja zdravstvena zaštita (zdravstvene ustanove, drugi oblici zdravstvene službe privatna praksa, druga pravna lica, odnosno ustanove u kojima se obavlja zdravstvena zaštita u skladu sa zakonom, kao i sa njima povezane medicinske, obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti kao  apoteke i druge ustanove) moraju izraditi :